مطالب توسط Mehdi

نمونه فاکتور و نمونه قبض برنامه حسابداری صنف عینک سازی – عینک فروشی – اپتومتری – بینایی سنجی

  در برنامه حسابداری عینک فروشی / عینک سازی فرمی برای قبض فروش مشتریان در اختیار شما قرار می گیرد. پس از اینکه شما فرم قبض مشتریان را  با اطلاعاتی که شامل بخش اطلاعات مشتریان – بخش عدسی دور / فریم دور  – بخش عدسی نزدیک / فریم نزدیک – بخش خدمات – بخش فروش […]